Cihly jako dlažba

Cihly jako dlažba

Průmyslově či ručně vyrobená cihlová dlažba se stále častěji objevuje v našich domech, na terasách nebo zahradách. 

Aby však plnila svou funkci, neobejde se bez správné pokládky.

Cihlová dlažba se používá při realizaci veřejných ploch. Jedná se například o cyklistické stezky, chodníky, náměstí, parkovací plochy či pěší zóny. Je možné ji použít také v zahradách a parcích nebo při rekonstrukci historických budov. Vzhledem ke svým výhodám a záruce kvality ji s velkou oblibou využívají také majitelé rodinných domů a chalup.

Cihlová dlažba je odolná vůči mechanickému poškození, vlhkosti i tlaku. Některé typy jsou obzvlášť odolné proti působení posypových solí. Výběr barevné škály je široký a nespornou výhodou je její stálobarevnost.

Pokládka cihlové dlažby závisí zejména na místě, kde bude položená, na typu a rovinnosti povrchu a v neposlední řadě na požadavku investora. Pokládá se do pískového lůžka, malty či do tenkovrstvé lepící malty. Současně při pokládce se dá klást do různých vazeb tak, aby vytvořila určité obrazce. Pro samotné dláždění ploch je nutné nejdříve připravit podklad.

Okraje dlážděných ploch musí být lemované pevnými zábranami, například z betonu nebo dlažby.

Podklad se liší podle typu materiálu, do kterého se bude dlažba pokl ádat. Pokud se jedná o pokládku do pískového lůžka, je třeba vytvořit na původním terénu sníženém + -0,000 m s celkovou tloušťkou vrstev nosný vodopropustný podklad ze štěrkopísku s frakcí do 35 mm o tloušťce 300 mm.

Tato vrstva se zhutní vibrační deskou, na ní se pak navrství písek o tloušťce 30 mm.

Poté se urovná podle pomocných hranolů či pevného obrubníku. Plocha musí být vyspádovaná podle potřeby, avšak minimální spád by něměl být vyšší než 2%. Dlaždice se poklá dají v pásech, jako první se položí dvě, aby vytvořily okraj. Pomocníkem pro rovné kladení dlažby může posloužit natažený provázek nebo úhelník. Spáry se ponechávají 3 až 5 mm široké a jako spárovací materiál bývá běžně požívaný písek s frakcí do 2 mm.

U ploch, které navazují na obytné místnosti, se místo písku doporučuje spárovací hmota, a to zejména proto, aby se písek zbytečně nezanášel při vstupu do bytu. Každý pás se spáruje ihned po uložení, aby nedocházelo k posunutí dlaždic. Takto položenou dlažbu čeká už jen zametení a opatrné zh utnění vibrační deskou. 

V případě, že podkladem pro dlažbu bude betonová deska, musí být opět vyspádovaná.

Jestliže však není dokonale rovná, dlaždice se kladou do maltového lůžka, kdy vrstva malty by měla být vysoká cca 20 mm. Má-li však betonová deska větší rozměry, musí být rozdělená dilatačními spárami na menší plochy o velikosti do 25 m2.

Malta musí obsahovat speciální cement, tzv. tras a je možné jí namíchat svépomocí či maltovou směs zakoupit již hotovou. Před samotnou pokládkou je třeba plochu očistit od prachu, nečistot a náletů, potom se navlhčí a naná&scaro n;í se vrstva malty. Dlaždice se pokládají s 5 až 10 mm spárou. Pokud je podklad rovný, může se použít lepící malta na dlažbu s nanášením pomocí ozubené stěrky. Pro rovné kladení dlažby poslouží natažený provázek či úhelník. Takto položená dlažba se spáruje spárovací hmotou až po několika dnech.

U dlažby s hladkým nesavým povrchem je možné spárovací hmotu rozlít po celé ploše a měkkou stěrkou vetřít do spár. Spárování se opakuje do té doby, dokud spáry nejsou vyplněné. Po zatuhnutí spárovací hmoty je nutné dlažbu očistit nejdříve na sucho a následně několikrát mokrou houbičkou. U dlažeb s hrubým povrchem se spáruje pomocí nálevky tak, by nedošlo ke znečištění dlaždic. Při pokládce cihlové dlažby je nutné vzít v úvahu také zatížení dlážděné plochy, a to zda bude sloužit jako pochozí či pojezdová.

Cihly a další stavební materiál najdete v akci zde

U pojezdových ploch totiž závisí příprava podkladu a pokládka od tonáže používaných vozidel. Speciální postup rovněž vyžaduje obložení schodiště a i zde je možné zvolit lůžko z písku nebo malty.

Veronika Koupalová - portál Podlahy.com

 

Napsat komentář